Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Niet het allerleukste van Winnys Soulfood. Wel noodzakelijk en in een leesbare vorm. 

Identiteit van de ondernemer

Winnys Soulfood
Ganzenstraat 64
3815 JG Amersfoort 
Nederland
E-mailadres: welkom@winnyssoulfood.nl
Kamer van Koophandel: 57811830
BTW nr.: NL169306793B01
IBAN: NL 88 KNAB 0255281951

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Winnys Soulfood website (hierna: “Winnys Soulfood”) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”) van toepassing.

1.2

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op al je bestellingen aanvaardt.

1.3

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts bij uitzondering schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1

Alle aanbiedingen van Winnys Soulfood zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Winnys Soulfood behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is of indien de handelwijze van de toeleveranciers van Winnys Soulfood daartoe aanleiding mocht geven.

2.2

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Winnys Soulfood. Winnys Soulfood is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Winnys Soulfood dit binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling aan de koper mee.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1

De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW.

3.2

Voor de gevolgen van druk/type fouten kan Winnys Soulfood geen aansprakelijkheid aanvaarden.

3.3

Betaling kan geschieden op meerdere mogelijkheden:
* Middels internetbankieren via iDEAL
* Middels een automatische incassso via Mollie
* Middels een overboeking aan Winnys Soulfood
* Middels een cadeaubon of actiecode (zie cadeaubonvoorwaarden).

3.4

Indien je met enige betaling in gebreke bent, is Winnys Soulfood gerechtigd (de uitvoering van) de desbetreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1

De door Winnys Soulfood opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van je redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2

Je bestelling wordt in de regel binnen 2 werkdagen, na acceptatie van je order en/of je betalingsopdracht, afgeleverd op het afleveradres.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van Winnys Soulfood tot het volledige factuurbedrag door je is voldaan.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1

Je dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Winnys Soulfood geleverde artikelen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2

Winnys Soulfood garandeert niet dat de aan je geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1

Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dien je Winnys Soulfood daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2

Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Winnys Soulfood de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3

Indien je een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het artikel binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Winnys Soulfood te retourneren. De kosten voor retourzendingen zijn voor jouw rekening.

7.4

De vergoeding van schade veroorzaakt door gebreken in de artikelen zal nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de desbetreffende artikelen.

7.5

Iedere vordering jegens Winnys Soulfood vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

 7.6

Winnys Soulfood is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Ook is Winnys Soulfood niet aansprakelijk ten gevolge door de koper het onjuist bewaren van de artikelen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Winnys Soulfood, dan wel tussen Winnys Soulfood en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Winnys Soulfood, is Winnys Soulfood niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Winnys Soulfood.

Artikel 9. Overmacht

9.1

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Winnys Soulfood ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door je dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Winnys Soulfood gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Winnys Soulfood kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Registratie van gegevens

10.1

Winnys Soulfood zal ten behoeve van haar bedrijfsvoering gegevens met betrekking tot jou, de klant, opnemen in één of meerdere registraties. Op verzoek zal Winnys Soulfood informatie omtrent doel en gebruik van zulke registratie aan je verstrekken dan wel je gegevens verwijderen.

10.2

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Winnys Soulfood in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Winnys Soulfood vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 11. Privacy bescherming

Door het invoeren van persoonlijke gegevens op Winnys Soulfood, ga je er mee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases. Winnys Soulfood respecteert je privacy en zal er voor zorgen dat je persoonlijke gegevens zoals opgenomen in Winnys Soulfood databases zorgvuldig worden behandeld. Op verzoek kunnen de desbetreffende gegevens eventueel worden verwijderd. Winnys Soulfood zal de door jou aangeleverde persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan andere bedrijven.
Om Winnys Soulfood in staat te stellen de Winnys Soulfood website op uw persoonlijke situatie toe te spitsen wordt door Winnys Soulfood gebruik gemaakt van zogenaamde “Cookies”, kleine stukjes informatie die op de harde schijf achterblijven.

Artikel 12. Diversen

12.1

Wanneer door Winnys Soulfood gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.

12.2

Winnys Soulfood is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2

Op deze Voorwaarden zijn ook de voorwaarden genoemd in de Disclaimer behorende bij deze website van toepassing.

13.3

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Toegang tot en gebruik van Winnys Soulfood is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via Winnys Soulfood worden bekend gemaakt.
Deze voorwaarden beheersen Winnys Soulfood website. Door contact te leggen en te behouden met Winnys Soulfood stem je in met deze voorwaarden.

Artikel 14. Intellectueel Eigendom

Winnys Soulfood of haar licentiegevers zijn eigenaar van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijk, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de Informatie in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Artikel 15. Cadeaubon- actiecodevoorwaarden

15.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op cadeaubonnen (zowel gedrukte als elektronische -zodra beschikbaar – cadeaubonnen) die worden aangeboden door Winnys Soulfood.

15.2

Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummer code zijn of tekst code. Iedere cadeaubon/code wordt slechts eenmaal verstrekt. U dient de cadeaubon en de code zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Winnys Soulfood te worden verstrekt. Winnys Soulfood behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Winnys Soulfood aan je is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

15.3

Voor elektronische cadeaubonnen met een code die bestaat uit een nummer geldt in veel gevallen dat deze code is gekoppeld aan een e-mailadres. Het e-mailadres waarnaar de betreffende cadeaubon is verstuurd, dient te worden gebruikt bij het inwisselen van deze cadeaubon. De cadeaubon kan niet op of via een ander e-mailadres worden ingewisseld.

15.4

De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de cadeaubon en/of in de uiting (e-mail) waarin de cadeaubon code is opgenomen. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.

15.5

Cadeaubonnen uitgegeven door Winnys Soulfood zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen bij Winnys Soulfood.

15.6

Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

15.7

Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

15.8

Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Winnys Soulfood cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: iDeal, vooruitbetaling of via overboeking.

15.9

Ingeval Winnys Soulfood op basis van de Algemene Verkoopvoorwaarden overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal in geval naast één of meer cadeaubon(nen) tevens betaling door middel van iDeal of vooruitbetaling via overboeking heeft plaatsgevonden, restitutie zoveel mogelijk plaatsvinden door terugbetaling in geld van het bedrag dat door middel van iDeal en overboeking is betaald. Indien dit niet toereikend mocht zijn zal terzake van het restant restitutie plaatsvinden door middel het afgeven van een actiecode ter waarde van het restbedrag.

15.10

Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

15.11

Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

15.12

Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

15.13

Winnys Soulfood staat niet in voor de werking van cadeaubonnen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van cadeaubonnen ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Winnys Soulfood. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken.

15.14

Je kunt per bestelling 1 cadeaubon inwisselen.

Artikel 16. Overige

Winnys Soulfood kan niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat Winnys Soulfood en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Winnys Soulfood behoudt zich het recht voor om haar website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Vragen over de algemene voorwaarden deel ze hieronder met me. 

3 + 11 =